Hof van Cassatie: Arrest van 15 Maart 1995 (België). RG P941403F

Date :
15-03-1995
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950315-1
Role number :
P941403F

Summary :

Niet ontvankelijk is de door eiser tot cassatie ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest, wanneer die eiser niet aangeeft welk belang die bindendverklaring voor hem kan hebben.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1994 door het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
... Wat het eerste onderdeel van het middel van de eisers en het tweede onderdeel van het middel van eiseres betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, beklaagde "alle voorzichtigheid uit het oog verloren heeft"; dat het niettemin elk oorzakelijk verband tussen de aldus tegen verweerder bewezen verklaarde fout en de schade van de eisers uitsluit, zonder na te gaan of het ongeval en de eruit voortvloeiende schade ook zonder die fout zouden ontstaan zijn, zoals ze zich hebben voorgedaan;
Dat aldus het arrest de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat die onderdelen gegrond zijn;
Overwegende dat de eisers, die uitdrukkelijk hebben verklaard hun cassatieberoep te beperken tot het dictum van het arrest dat op hen betrekking heeft, niettemin dat cassatieberoep hebben doen betekenen aan Maria del Rosario Diaz-Diaz en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, waarvan het hof van beroep "voor zover als nodig de buitenzakestelling heeft gedecreteerd"; dat eiseres, de naamloze vennootschap A.G. Securitas haar voorziening daarenboven heeft doen betekenen aan het openbaar ministerie; dat die betekeningen kunnen beschouwd worden als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest; dat de eisers evenwel niet aangeven welk belang die verklaringen te dezen voor hen zouden kunnen hebben;
OM DIE REDENEN,
zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel van de eisers en het eerste onderdeel van het middel van eiseres die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het hof van beroep onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke vorderingen van de eisers tegen de verweerder Basta, het de verweerster naamloze vennootschap Elvia Assurances buiten het geding stelt en uitspraak doet over de kosten van de burgerlijke rechtsvorderingen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eisers Alfreda Coopmans, Eugène Bastians, Gisèle Bastians en Jean-Pierre Bastians in de kosten van de betekening van hun voorziening aan Maria del Rosario Diaz-Diaz en aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; veroordeelt de verweerder Patrizio Basta in de overige kosten van die voorzieningen; veroordeelt de eiseres naamloze vennootschap A.G. Securitas in de kosten van de betekening van haar voorziening aan het openbaar ministerie, aan Maria del Rosario Diaz-Diaz en aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; veroordeelt de verweerders Patrizio Basta en naamloze vennootschap Elvia Assurances ieder in de helft van de overige kosten van deze voorziening;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.