Hof van Cassatie: Arrest van 16 Januari 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
16-01-1967
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670116-6
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

Is niet regelmatig met redenen omkleed het arrest dat de derde aansprakelijke voor een arbeidsongeval ertoe veroordeelt aan de verzekeraar tegen arbeidsongevallen de door het arrest vastgestelde som te betalen en hierbij enkel doet gelden dat de verzekeraar tegen arbeidsongevallen, die in de rechten treedt van de weduwe van het slachtoffer, ertoe gerechtigd is de terugbetaling te eisen van de sommen die hij aan deze weduwe krachtens zijn wettelijke verplichtingen heeft betaald, terwijl deze derde in conclusie had doen gelden dat een gedeelte van de gevorderde som om de opgegeven reden geen forfaitaire vergoeding was zoals zij wordt voorzien in de wet op de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen en waarvan de verzekeraar tegen arbeidsongevallen het recht heeft de terugbetaling te vorderen. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.