Hof van Cassatie: Arrest van 16 Maart 1979 (België). RG 19310

Date :
16-03-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790316-2
Role number :
19310

Summary :

Het bestreden arrest (Hof van Brussel, 2 juni 1977) wordt o.m. op grond van de volgende overweging vernietigd: "Overwegende dat, nu de verplichting voor de werkgever patronale bijdragen voor zijn werknemer aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid te storten, zelfs wanneer deze laatste wegens een arbeidsongeval geen diensten meer presteert, aan de werkgever door wettelijke en reglementaire bepalingen wordt opgelegd, er geen oorzakelijk verband bestaat in de zin van de artikelen 1382 en 1383 B.W. tussen de fout van de aansprakelijke derde, ten deze eiser, en de betaling, door verweerster, van voormelde bijdragen."

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.