Hof van Cassatie: Arrest van 16 Mei 1978 (België)

Date :
16-05-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780516-2
Role number :

Summary :

Hoewel het misdrijf "gebruik van valse stukken" voortduurt zonder nieuw feit vanwege de pleger van valsheid en zonder dat dit feit door hem herhaald wordt, zolang het beoogde doel niet geheel is bereikt en de oorspronkelijke handeling verder het nuttig gevolg oplevert dat hij ervan verwachtte, is het nochtans vereist dat de stukken aangewend worden met het doel aan de valsheden die ze inhouden enig gevolg te doen geven, en van voortgezet gebruik van valse stukken kan er, als de pleger niet opnieuw optreedt, slechts sprake zijn wanneer de nuttige gevolgen die verder te zijnen voordele uit de stukken voortvloeien door de valsheden zijn opgebracht; wanneer de valsheid bestaat in een schenking van kasbons onder het mom van een verkoop, kan de rechter die aanneemt dat de eigendom van de bons is overgedragen aan de pleger van de valsheid, uit de enkele vaststelling, dat de pleger de kasbons heeft kunnen behouden, de rente heeft kunnen innen en de kapitalen op de vervaldagen heeft kunnen ontvangen, niet wettig afleiden dat die voordelen het gevolg zijn van de valsheid. (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 S.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.