Hof van Cassatie: Arrest van 16 September 1969 (België). RG 5277

Date :
16-09-1969
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690916-1
Role number :
5277

Summary :

1. Wanneer een beslissing die het voorwerp van een cassatiemiddel uitmaakt niet te verenigen is met het verwijzend arrest dat vroeger door het Hof werd geveld, en wanneer dat middel hetzelfde is als het middel dat ingewilligd werd door voormeld arrest, moet het onderzocht worden door de verenigde kamers van het Hof. 2. De inlassing van een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst voor bedienden gesloten voor een onbepaalde tijd maakt geen inbreuk op de aard van die overeenkomst. Anderzijds bevatten de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract die het principe van de vrijheid der overeenkomst handhaven, geen enkele bepaling die op een algemene en absolute wijze verbiedt een ontbindende voorwaarde in te lassen in een arbeidsovereenkomst voor bedienden van onbepaalde duur.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.