Hof van Cassatie: Arrest van 17 Augustus 1979 (België)

Date :
17-08-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790817-5
Role number :

Summary :

Nietig is de beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij, wanneer zij enkel door de secretaris van de commissie is ondertekend, en niet door de commissieleden, door wie zij is gewezen, hoewel niet is vastgesteld dat de leden in de onmogelijkheid verkeerden zulks te doen <1>; met de vermelding " met verlof " kan niet worden volstaan om die onmogelijkheid vast te stellen. (Artt. 12, 16 en 31, Wet Bescherming Maatschappij; artt. 782 en 785, Gerechtelijk Wetboek.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.