Hof van Cassatie: Arrest van 17 Maart 1970 (België)

Date :
17-03-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700317-3
Role number :

Summary :

Het hof van beroep, waarbij aanhangig is het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der belastingen, kan, buiten het geval van forclusie, van overmacht of van gewijsde, enkel kennis nemen van de geschillen aan de directeur overgelegd en van de vraagpunten waarover deze ambtshalve uitspraak heeft gedaan. ( Wetboek van de inkomstenbelastingen, art. 278 en 279. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.