Hof van Cassatie: Arrest van 17 Maart 1975 (België)

Date :
17-03-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750317-8
Role number :

Summary :

Indien de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt wegens feiten welke uit een enkel strafbaar opzet voortvloeien en gepleegd zijn tussen een bepaalde datum en een andere datum, zonder nadere precisering, en uit de processtukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet kan worden opgemaakt of de strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing met verwijzing. ( Art. 97 Grondwet; artt. 21, 22 en 23 wet van 17 april 1878. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.