Hof van Cassatie: Arrest van 17 Maart 1981 (België). RG 6465

Date :
17-03-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810317-1
Role number :
6465

Summary :

Omkoping van ambtenaren vereist dat de handeling waarvoor de beklaagde giften of geschenken heeft ontvangen, tot de werkzaamheden van de ambtenaar behoort; niet naar recht met redenen omkleed is derhalve de beslissing dat het voldoende is dat de handeling met de hoedanigheid van ambtenaar en met de daaraan verbonden ambtsplichten strijdig is <1>. (Art. 246 Sw.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.