Hof van Cassatie: Arrest van 17 Mei 1994 (België). RG P940466N

Date :
17-05-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940517-12
Role number :
P940466N

Summary :

Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de rechter wordt afgewezen wanneer de verdenking enkel betrekking heeft op de familieband die bestaat tussen de voorzitter van de rechtbank en de vertegenwoordiger van de geestelijke autoriteit gevestigd in de stad waar de rechtbank haar zetel heeft. (Art. 542 Sv.)

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF, ...
Overwegende dat het verzoekschrift strekt tot onttrekking van de zaak aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, op grond van "gewettigde verdenking", en tot verwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg van een ander gerechtelijk arrondissement;
Overwegende dat het verzoek in zoverre het stoelt op, enerzijds, feiten die aan magistraten van het openbaar ministerie worden verweten, anderzijds, de omstandigheid dat "het bisdom in het dossier geïnteresseerd (is)", welke laatste omstandigheid geen reden tot onttrekking oplevert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige het verzoek stoelt op, enerzijds, de aanvoering dat "(het bisdom) zich van meetaf aan in (het dossier) heeft gemoeid" en "de magistraten van de rechtbank van eerste aanleg zich dit (hebben) laten welgevallen" - waarvoor verwezen wordt naar brieven die door de raadsman van het bisdom en door een derde, met betrekking tot de zaak, aan de onderzoeksrechter werden gericht en bij het dossier werden gevoegd -, anderzijds, de omstandigheid dat de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge "de broer is van kardinaal G. Danneels, het hoofd van de Katholieke Kerk in België";
Overwegende dat uit deze gegevens niet valt af te leiden dat voor de wettelijke samenstelling van een kamer er niet voldoende rechters in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge zouden zijn om te dezen uitspraak te doen op een onafhankelijke, onbevooroordeelde en onpartijdige wijze, of dat zij gewettigde twijfel zouden doen ontstaan omtrent de geschiktheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge om op die wijze uitspraak te doen;
Dat het verzoek niet gegrond is;
OM DIE REDENEN,
Gelet op de artikelen 542 en 552 van het Wetboek van Strafvordering;
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt eiser in de kosten.