Hof van Cassatie: Arrest van 17 Oktober 1975 (België)

Date :
17-10-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19751017-9
Role number :

Summary :

De voorziening in cassatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad over de reclamatie van een belastingplichtige inzake directe gemeentebelastingen moet, op straffe van verval, binnen tien dagen betekend worden aan de partij tegen wie zij is gericht (2). ( Art. 4 wet van 22 januari 1849; art. 2 wet van 22 juni 1865; art. 2 wet van 18 maart 1874; art. 16 wet van 22 juni 1877. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.