Hof van Cassatie: Arrest van 18 Mei 1994 (België). RG P940012F

Date :
18-05-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940518-10
Role number :
P940012F

Summary

Wanneer een beklaagde onder meer wegens niet-verzekering van zijn voertuig is veroordeeld, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds samen met hem veroordeeld is tot schadeloosstelling van de getroffene van het door de beklaagde veroorzaakte ongeval en de verzekeraar van de beklaagde buiten de zaak is gesteld, verbiedt het gezag van gewijsde van de veroordeling de appelrechter niet om, in geval van ontvankelijk hoger beroep van de getroffene, burgerlijke partij, en van het Gemeenschappelijk Fonds, het misdrijf "niet-verzekering" niet bewezen te verklaren op de burgerlijke rechtsvordering, de verzekeraar te veroordelen en het Gemeenschappelijk Fonds buiten de zaak te stellen.

Arrêt

Select some text to highlight or annotate sections of the document
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1993 door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat uiz de stukken van de rechtspleglng blijkt 1) dat de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne, bij vonnis van 12 februari 1993, Serge Guissard, beklaagde, op strafrechtelijk gebied veroordeeld heeft wegens niet-verzekering van zijn voertuig en hem op burgerrechtelijk gebied, samen met het vrijwillig tussengekomen Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, veroordeeld heeft tot schadeloosstelling van de burgerlijke partij Flavien Poncelet; dat zij eiseres, die gedaagd werd in haar hoedaningheid van verzekeraar van genoemde beklaagde, buiten het geding heeft gesteld; 2) dat noch de beklaasde noch het openbaar ministerie hoger beroep hebben ingesteld tegen de beslissing op de strafvordering; 3) dat de burgerlijke partij en de vrijwillig tussengekomen partij hoger beroep hebben ingesteld tegen de burgerrechtelijke beschikkingen van dat vonnis; 4) dat het bestreden arrest het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten het geding stelt en de beklaagde samen met eiseres, in solidum, veroordeelt tot schadeloosstelling van de burgerlijke partij;
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat de appelrechters, op het ontvankelijk hoger beroep van verweerder, die een burgerlijke rechtsvordering had ingesteld tegen beklaagde, de tot tussenkomst gedaagde eiseres, verzekeraar van beklaagde, en het vrijwillig tussengekomen Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, verplicht waren de feiten in verband met het aan de beklaagde verweten misdrijf "niet-verzekering van zijn voertuig" te onderzoeken alsook de gevolgen van dat onderzoek voor de tussenkomende partijen;
Dat het hof van beroep, nu het die feiten bij de uitspraak op de burgerlijke rechtsvordering niet bewezen verklaart, ofschoon de beslissing waarbij de beklaagde wegens dat misdrijf werd veroordeeld op strafrechtelijk gebied in kracht van gewijsde is gegaan, het gezag van gewijsde van de op de strafvordering gewezen beslissing niet miskent;
Overwegende dat de motivering van het arrest geen tegenstrijdigheid bevat en het arrest de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
...