Hof van Cassatie: Arrest van 18 November 1969 (België)

Date :
18-11-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691118-1
Role number :

Summary :

De gedeeltelijke vrijstelling bedoeld bij artikel 127 van de wet van 14 februari 1961 met het oog op aanvullende beleggingen in bedrijfsimmobiliën of uitrusting in België gedaan, is toepasselijk op de aanvullende beleggingen in 1962 gedaan en gebracht op de per 31 december 1963 opgemaakte balans van een vennootschap die in 1962 werd opgericht, doch wier eerste boekjaar overeenkomstig de statuten op 31 december 1963 werd afgesloten. ( Wet van 15 juli 1959 tot invoering van tijdelijke fiscale ontheffingen met het oog op het begunstigen van aanvullende beleggingen; wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financiëel herstel, art. 127. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.