Hof van Cassatie: Arrest van 18 Oktober 1979 (België)

Date :
18-10-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791018-1
Role number :

Summary :

Het rechterlijk gewijsde van een beslissing, houdende vaststelling van de vergoedingen die volgens het gemeen recht aan de getroffene van een ongeval zijn verschuldigd door de aansprakelijke veroorzaker, kan een beletsel vormen voor de toekenning achteraf, op grond van dezelfde gemeenrechtelijke regels, van een aanvullende vergoeding aan de getroffene wegens een verergering van zijn toestand, als de rechter door die beslissing de getroffene volledig heeft willen vergoeden voor zijn huidige en toekomstige schade <4>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.