Hof van Cassatie: Arrest van 18 September 1973 (België)

Date :
18-09-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730918-7
Role number :

Summary :

Het aanvangspunt van de termijn van zeven dagen waarbinnen aan de overtreder een afschrift moet worden gericht van het proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding van de bepalingen inzake de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken, is niet noodzakelijk de dag waarop de uitvoering van de door deze wet verboden werken wordt vastgesteld; wanneer op die dag de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde, die deze werken heeft doen of laten uitvoeren, niet gekend is, beschikt de verbalisant over een redelijke termijn om de identiteit van deze persoon te weten te komen en die termijn van zeven dagen begint te lopen vanaf de dag dat hij dit weet. ( Artikel 6, tweede lid, wet van 6 april 1960. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.