Hof van Cassatie: Arrest van 18 September 1996 (België). RG P960651F

Date :
18-09-1996
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19960918-8
Role number :
P960651F

Summary :

Wanneer een cassatieberoep binnen de wettelijke termijn is ingesteld tegen een in strafzaken gewezen arrest, terwijl het dossier van de rechtspleging door brand is vernield, verkeert het Hof in de onmogelijkheid na te gaan of de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn, en vernietigt het Hof het bestreden arrest.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1996 door het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het dossier van de rechtspleging is vernield door de brand die de griffie van het Hof van Beroep te Bergen in de nacht van 22 tot 23 maart 1996 heeft geteisterd;
Dat het Hof in de onmogelijkheid verkeert na te gaan of de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in de zaak in acht zijn genomen;
Dat het middel gegrond is;
Gelet op artikel 524 van het Wetboek van Strafvordering;
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van Beroep te Bergen en dat melding ervan zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde en herstelde beslissing;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen.