Hof van Cassatie: Arrest van 19 April 1979 (België)

Date :
19-04-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790419-6
Role number :

Summary :

De openbaarheid van de terechtzittingen en de uitspraak van de vonnissen in openbare zitting, voorgeschreven bij de artt. 96 en 97 Grondwet, zijn alleen rechtens toepasselijk op de rechtbanken, in de zin van dit woord in de artt. 92 en 93 Grondwet, dit is op de rechtbanken van de rechterlijke macht; zij zijn op een tuchtgerecht enkel toepasselijk als een bijzondere wettelijke bepaling zulks voorschrijft.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.