Hof van Cassatie: Arrest van 19 December 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
19-12-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661219-2
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

Zelfs bij ontstentenis van verkeersongeval, kan een ambtenaar of een beambte, aangeduid in artikel 4bis van de wet van 1 augustus 1899 aangevuld door die van 15 april 1958, een geneesheer verzoeken een bloedproef te verrichten op de persoon die een voertuig bestuurt of een rijdier geleidt op een openbare plaats en die, wegens de door hem vertoonde tekenen van intoxicatie door alcohol, verzocht werd of verzocht kan worden, bij toepassing van artikel 2-3, lid 2, van gezegde wet, zich ervan te onthouden het voertuig te besturen of het rijdier te geleiden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.