Hof van Cassatie: Arrest van 19 December 1973 (België). RG 1596

Date :
19-12-1973
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731219-20
Role number :
1596

Summary :

Wanneer een wetsbepaling die een berekeningswijze regelt van de vergoedingen wegens een arbeidsongeval of wegens een ongeval op de weg van of naar het werk, wordt gewijzigd, moet de rechter in principe de nieuwe wetsbepaling toepassen, niet enkel op de vergoedingen verschuldigd aan de getroffene of zijn rechthebbenden uit hoofde van een ongeval dat zich na deze inwerkingtreding heeft voorgedaan, maar tevens op de vergoedingen verschuldigd uit hoofde van de gevolgen van een vroeger ongeval, die ontstaan of zich voortzetten na deze inwerkingtreding, tenzij de vergoeding op dit ogenblik reeds definitief was vastgesteld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.