Hof van Cassatie: Arrest van 19 Januari 1971 (België)

Date :
19-01-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710119-4
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift dat, tot staving van een voorziening in strafzaken, ter griffie van het rechtscollege, dat de bestreden beslissing heeft gewezen, werd neergelegd na het verstrijken van de termijn gesteld bij artikel 422 van het Wetboek van strafvordering.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.