Hof van Cassatie: Arrest van 19 Juni 1981 (België). RG 6465

Date :
19-06-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810619-4
Role number :
6465

Summary :

De gemeenteverordening tot heffing van een directe belasting van de eigendommen gelegen aan openbare wegen of gedeelten van openbare wegen die moeten aangelegd, verbreed, recht getrokken of verlengd worden, welke de belasting afhankelijk stelt van een besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende vaststelling dat de grondaankoop is geëindigd, wordt geschonden door de bestendige deputatie van de provincieraad die, ter verwerping van het bezwaar van een belastingplichtige, zonder vermelding van enig besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende de voorgeschreven vaststelling, enkel beslist dat een besluit van het college van burgemeester en schepenen de eenheidsprijs per strekkende meter voor de belasting op de zate der wegen heeft vastgesteld en derhalve impliciet heeft bevestigd dat de grondaankoop was geëindigd.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.