Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1973 (België). RG 4946

Date :
19-09-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730919-5
Role number :
4946

Summary :

Wettelijk is, voor zover zij niet tot doel of gevolg heeft de dwingende bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst te omzeilen en o.a. de door de werkman in acht te nemen opzeggingstermijn te verlengen, de opleidingsovereenkomst voor een bepaalde tijd gesloten door een werkman die door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd gebonden was, volgens welke de werkman zich ertoe verbindt een deel terug te betalen van de door de werkgever gemaakte opleidingskosten, indien hij aan de arbeidsovereenkomst een einde maakt of wegens een grove fout ontslagen wordt voor het einde van de opleidingsovereenkomst. ( Art. 19, par. 2 wet van 10 maart 1900 op het arbeidscontract. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.