Hof van Cassatie: Arrest van 2 April 1970 (België). RG 197

Date :
02-04-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700402-1
Role number :
197

Summary :

De vordering tot herziening zoals bedoeld in artikel 28 van de gecoördineerde wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen staat voor de getroffene onder meer open wanneer de verergering van de gevolgen van het arbeidsongeval, die zich sinds het akkoord tussen partijen of het eindvonnis heeft voorgedaan, te wijten is aan de vóór het ongeval bestaande pathologische toestand van de getroffene.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.