Hof van Cassatie: Arrest van 2 Februari 1973 (België). RG 74/3.677

Date :
02-02-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730202-5
Role number :
74/3.677

Summary

De vordering strekkende tot vervroegde ontbinding van een vennootschap gesteund op artikel 1871 van het B.W. zet het bestaan van de vennootschap zelf als juridisch persoon op het spel. - Daaruit volgt dat, zelfs al werd ze in staat van faillissement verklaard, de vennootschap het recht heeft persoonlijk te verschijnen. Iedere vennoot heeft het recht aan de rechter voor gegronde redenen de vervroegde ontbinding van een vennootschap te vragen. Artikel 1871 van het B.W. is een bepaling van dwingend recht en het mag aan geen enkele beperking worden onderworpen vóór het ontstaan van een betwisting. Een scheidsrechterlijk beding waarbij de vennoten zich er toe verbinden om iedere vraag tot vervroegde ontbinding voor te leggen aan scheidsrechters - twistvereffenaars heeft geen bindende kracht omdat het strijdig is met de gebiedende bepaling van artikel 1871 van het B.W. Wanneer de rechter de ontbinding uitspreekt van een vennootschap mag hij zelf een gerechtelijk vereffenaar aanstellen indien hij de onmogelijkheid vaststelt een vereffenaar te laten aanstellen door de algemene vergadering. De vaststelling van deze onmogelijkheid kan impliciet gebeuren.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.