Hof van Cassatie: Arrest van 2 Juni 1976 (België)

Date :
02-06-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760602-8
Role number :

Summary :

Het verlies van de aanspraak op werkloosheidsuitkering gedurende de periode vastgesteld in artikel 136, par. 2, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid kan niet worden gegrond op een vroeger feit waarover een in kracht van gewijsde gegane beslissing is gewezen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.