Hof van Cassatie: Arrest van 2 Oktober 1967 (België)

Date :
02-10-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671002-6
Role number :

Summary :

Is niet ontvankelijk de voorziening van de burgerlijke partij, waarvan het exploot van betekening aan verweerder ter griffie van het Hof neergelegd is na het verstrijken van de termijn gesteld bij artikel 53, lid 2, van het besluit van 15 maart 1815, gewijzigd bij artikel 6, alinéa 1, van de wet van 20 juni 1953.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.