Hof van Cassatie: Arrest van 2 September 1969 (België)

Date :
02-09-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690902-2
Role number :

Summary :

Indien de eiser geen middel heeft doen gelden tot staving van zijn voorziening tegen het besluit van de bestendige deputatie van een provincieraad beschikkende over een aanslag in een directe provinciale belasting, en geen middel, dat de openbare orde aanbelangt, ambtshalve dient te worden opgeworpen, verwerpt het Hof van cassatie de voorziening.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.