Hof van Cassatie: Arrest van 20 December 1974 (België)

Date :
20-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741220-1
Role number :

Summary :

Hij die ter staving van een rechtsvordering tot teruggave van lichamelijkeroerende goederen aanvoert dat het door de verweerder ingeroepen bezit dubbelzinnig is, moet de dubbelzinnigheid ervan bewijzen. ( Artt. 1315, 2229 en 2279 B.W. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.