Hof van Cassatie: Arrest van 20 Mei 1981 (België). RG 6465

Date :
20-05-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810520-1
Role number :
6465

Summary :

Een veroordeling wegens heling is naar recht verantwoord zodra de rechter, zij het impliciet, met zekerheid vaststelt dat de bestanddelen van heling aanwezig zijn <1>, inzonderheid dat de beklaagde wist dat het voorwerp dat hij in zijn bezit had of onder zich hield, verkregen was door een misdaad of een wanbedrijf, maar niet vereist is dat die veroordelende beslissing een nadere omschrijving bevat van die misdaad of dat wanbedrijf <2>, of dat de dader er van bekend is <3>, of dat de identiteit van de eigenaar van het geheelde voorwerp vaststaat. (Art. 505 Sw.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.