Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1966 (België)

Date :
20-09-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19660920-2
Role number :

Summary :

De voorziening tegen een besluit van de bestendige deputatie van een provincieraad, die over een reclamatie in zaken van polderiaanse belastingen uitspraak doet, dient, op straffe van verval, binnen de tien dagen betekend te worden aan de partij tegen wie zij gericht is. (Wetten van 22 januari 1849, art. 4, 22 juni 1865, art. 1 en 2, en 3 juni 1957, art. 68.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.