Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1966 (België)

Date :
20-09-1966
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19660920-3
Role number :

Summary :

De bepalingen van de artikelen 25, alinéa 1, 1°, 27 en 35, alinéa 4, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen kennen het karakter van bedrijfsinkomsten toe aan sommen die, in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap ander dan met aandelen, welke rechtspersoon is, of van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aan de werkende vennoten verleend of toegekend worden. Dezelfde wetsbepalingen maken de grondslag uit van de aanslag van bedoelde sommen in de bedrijfsbelasting. Artikel 15, alinéa 2, van dezelfde wetten beperkt zich ertoe de maat te bepalen waarin deze sommen als belastbare inkomsten beschouwd worden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.