Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1973 (België)

Date :
20-09-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730920-3
Role number :

Summary :

De verpachter oefent regelmatig zijn recht de pacht van de huurder van een landeigendom op te zeggen uit door hem bij ter post aangetekende brief, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1775 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij artikel 14 van de wet van 7 juli 1951 en bij artikel 1 van de wet van 15 juni 1955, ter kennis te brengen dat hij de pacht wenst te beeindigen; noch deze wettelijke bepaling noch enige andere vereist dat hij iets anders doet, zelfs wanneer de aangetekende brief, nadat hij aan de woonplaats van de afwezig zijnde pachter is aangeboden door het bestuur der posterijen aan de verpachter teruggezonden is binnen de termijn gedurende welke de opzegging nog wettelijk kon worden gedaan.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.