Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1995 (België). RG P951029F

Date :
20-09-1995
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950920-4
Role number :
P951029F

Summary :

Wanneer de appelrechter het beroepen vonnis bevestigt doch zijn beslissing op eigen gronden steunt en de opsomming van de toepasselijke wetsbepalingen aanvult, neemt hij de nietigheid niet over van het beroepen vonnis waarin sommige van die bepalingen ontbreken.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1995 gewezen door de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Bergen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het hof van beroep zijn beslissing steunt op eigen gronden en de door de eerste rechter gegeven opsomming van de wetsbepalingen aanvult met de ontbrekende bepalingen betreffende de aan eiser ten laste gelegde feiten die als misdrijf zijn omschreven; dat het aldus een zelfstandige beslissing heeft gewezen, ook al heeft het de door de jeugdrechtbank bevolen maatregel bevestigd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;