Hof van Cassatie: Arrest van 21 Januari 1992 (België). RG 5015

Date :
21-01-1992
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19920121-9
Role number :
5015

Summary :

Wanneer een beslissing in hoger beroep wordt vernietigd omdat de appelrechter heeft beslist over een burgerlijke rechtsvordering die bij hem niet aanhangig gemaakt was, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1990 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het arrest nog enkel uitspraak doet over de door eiseres tegen de verweerders gestelde civielrechtelijke vordering;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen verweerster :
Over het eerste middel : "schending van artikel 203, alinéa 4, van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest, na vastgesteld te hebben dat hoger beroep ingesteld werd door de eerste verweerder, overweegt "dat de vrijwillig tussengekomen partij N.V. Le Patrimoine (thans tweede verweerster in cassatie) bij besluiten impliciet incidenteel beroep aantekende (geen hoofdberoep)", en verder beslecht : "Ontvangt (...) de incidenteel beroepen (...)", dus ook het incidenteel beroep van tweede verweerster, en daarop rechtdoende de vordering van eiseres met betrekking tot de vergoeding voor verloskundige schade en tot het voorbehoud voor toekomstige uitgaven afwijst en de kosten ten hare laste legt,
terwijl, nu er in eerste aanleg geen vordering bestond tussen eerste en tweede verweerders, de tweede geen incidenteel beroep kon instellen tegen het hoofberoep van de eerste, en evenmin een incidenteel beroep kon instellen tegen het incidenteel beroep van eiseres; dat met name artikel 203, alinéa 4, van het Wetboek van Strafvordering enkel aan de gedaagde in hoger beroep toelaat incidenteel beroep in te stellen, en meer bepaald aan die gedaagde tegen wie het hoofdberoep is gericht; dat het hoofdberoep van eerste verweerder enkel gericht was tegen eiseres en tegen de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, ziekteverzekeraar van eiseres, en er tegen tweede verweerster geen enkel hoofdberoep was gericht; dat het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 30 juni 1989 aldus in kracht van gewijsde is getreden ten aanzien van tweede verweerster, zodat het arrest enkel met miskenning van de vermelde wetsbepaling het zogenaamd incidenteel beroep van tweede verweerster heeft kunnen ontvangen en daarop rechtdoende, ook ten overstaan van tweede verweerster de vordering van eiseres met betrekking tot de schadepost van 200.000 frank en het voorbehoud van toekomstige uitgaven heeft kunnen verwerpen (schending van de artikelen 203, alinéa 4, van het Wetboek van Strafvordering)" :
Overwegende dat de eerste rechter de civielrechtelijke vordering van eiseres, burgerlijke partij, tegen verweerster, vrijwillig tussengekomen partij, strekkende tot het bekomen van een schadevergoeding en het verlenen van voorbehoud omdat eiseres niet normaal kan bevallen, gegrond verklaart tot beloop van 200.000 frank voor verloskundige schade en voorbehoud verleent "voor de kosten voortvloeiend uit de uit te voeren keizersnede en de eventuele morele schade";
Overwegende dat enkel verweerder hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van de eerste rechter;
Overwegende dat dit hoger beroep de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen verweerster niet voor de rechter in hoger beroep aanhangig heeft gemaakt; dat derhalve het door verweerster op de terechtzitting ingestelde incidenteel beroep tegen de civielrechtelijke vordering van eiseres niet ontvankelijk was;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders in de kosten; zegt dat er geen grond is tot verwijzing wat de vernietiging ten aanzien van verweerster betreft; verwijst de zaak voor het overige naar het Hof van Beroep te Brussel.