Hof van Cassatie: Arrest van 21 Juni 1994 (België). RG P930564N

Date :
21-06-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940621-9
Role number :
P930564N

Summary :

Uit de bepalingen van artt. 2.19 en 2.20 Wegverkeersreglement volgt dat wanneer een voertuig stilstaat om een andere reden dan om te laden of te lossen, of om personen te laten in- of uitstappen, het een geparkeerd voertuig is.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF,
Gelet op het bestreden vonnis, op 25 februari 1993 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat eiseres, op een plaats waar de doorgang van spoorvoertuigen zou worden belemmerd, haar voertuig tot stilstand bracht langs de rand van de weg in het verlengde van een rij geparkeerde wagens, de motor afzette, een wegenkaart raadpleegde en de weg vroeg; dat haar voertuig een halve minuut stilstond toen het door eerste verweerder, bestuurder van een tramvoertuig, werd aangereden;
Dat zij oordelen dat eiseres haar voertuig in overtreding met artikel 25.1.6° van het Wegverkeersreglement heeft "geparkeerd" op grond dat het "werd gestopt om een andere reden dan om te laden of te lossen, of om personen te laten in- of uitstappen, namelijk om een wegenkaart te consulteren en de weg te vragen", en "dat de tijdsduur van het stilstaan (...) niet bepalend (is) om na te gaan of een voertuig stilstaat of parkeert";
Overwegende dat luidens artikel 2.20 van het Wegverkeersreglement een "geparkeerd voertuig" een voertuig is "dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken" en dat luidens artikel 2.19 van voormeld reglement een "stilstaand voertuig" een voertuig is "dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken";
Dat uit die bepalingen volgt dat wanneer een voertuig stilstaat "om een ander reden dan om te laden of te lossen, of om personen te laten in- of uitstappen", het een geparkeerd voertuig is;
Dat door op voormelde gronden te oordelen dat eiseres artikel 25.1.6° van het Wegverkeersreglement heeft overtreden, de appelrechters de in het onderdeel aangewezen bepalingen niet schenden;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.