Hof van Cassatie: Arrest van 21 Maart 1996 (België). RG P960083N

Date :
21-03-1996
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19960321-1
Role number :
P960083N

Summary :

Buiten het bij art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken beoogde geval en het geval van overmacht, is laattijdig en derhalve niet ontvankelijk het cassatieberoep dat in strafzaken tegen een eindbeslissing op tegenspraak is ingesteld na het verstrijken van de termijn bepaald bij art. 373 Sv.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 14 november 1995 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat eiser op 18 december 1995 tegen dit arrest, dat op tegenspraak is gewezen, cassatieberoep heeft ingesteld;
Overwegende dat in strafzaken, buiten het door artikel 40, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken beoogde geval, de voorziening tegen een definitief en op tegenspraak gewezen arrest, ingesteld na het verstrijken van de bij artikel 373 van het Wetboek van Straf vordering bepaalde termijn, laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is, tenzij eiser van overmacht doet blijken, wat te dezen niet het geval is;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.