Hof van Cassatie: Arrest van 22 December 1969 (België)

Date :
22-12-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691222-1
Role number :

Summary :

De geldboete wegens weigering de ademtest te laten verrichten in een der gevallen omschreven bij artikel 59, alinéa 1, van de wet op de politie van het wegverkeer mag, indien het misdrijf is gepleegd in staat van herhaling waarvan sprake in artikel 36, lid 1, van deze wet, niet minder bedragen dan 200 frank.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.