Hof van Cassatie: Arrest van 22 Mei 1974 (België)

Date :
22-05-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740522-6
Role number :

Summary :

Wanneer in een wettelijke gemeenschap elk der feitelijk gescheiden echtgenoten ten onrechte termijnen van een rust- of invaliditeitspensioen voor mijnwerkers heeft ontvangen, vallen deze termijnen in de gemeenschap; deze is bijgevolg verplicht ze terug te betalen, ongeacht de verdeling ervan tussen de echtgenoten. ( Artt. 1376, 1401, 1409 en 1419 B.W.; art. 14 k.b. van 28 mei 1958 tot vaststelling van het statuut van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers inzake inrichting van de rust- en weduwenpensioenregeling, gewijzigd bij artikel 2 k.b. van 31 juli 1967. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.