Hof van Cassatie: Arrest van 22 September 1967 (België)

Date :
22-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670922-2
Role number :

Summary :

De bewijskracht van een contract, luidens hetwelk een partij voorwerpen overneemt tegen een door een deskundige te bepalen prijs, en de bindende kracht van dit beding tussen partijen worden niet miskend door de rechter die constateert dat de deskundige twee prijzen heeft bepaald, de eerste voor het geval dat er terzelfdertijd een handelszaak zou overgenomen worden, de tweede voor het geval dat de overneming niet zou kunnen geschieden én wegens een fout van deze partij én wegens de huidige deficitaire toestand van de soortgelijke handelsbedrijven, en beslist dat bedoelde partij geen fout heeft begaan, doch dat er dient rekening te worden gehouden met de overweging van de deskundige betreffende de huidige toestand van de soortgelijke bedrijven, en bijgevolg de prijs van overneming van de voorwerpen bepaalt op een bedrag dat tussen de twee schattingen van de deskundige begrepen is. (Burg. Wetb., art. 1134, 1319, 1320 en 1322.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.