Hof van Cassatie: Arrest van 23 April 1970 (België)

Date :
23-04-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700423-1
Role number :

Summary :

De afgifte van een bouwvergunning door het college van burgemeester en schepenen stelt de beneficiant niet vrij van de verbintenis die hij bij overeenkomst heeft aangegaan zich te gedragen naar de stedebouwkundige voorschriften, gesteld bij de door zijn rechtsvoorganger bekomen verkavelingsvergunning en naar de erfdienstbaarheden waarmee zijn erf ten voordele van de aangrenzende erven is bezwaard; de eigenaar van een dezer erven mag voor de rechtbanken een eis instellen tot vergoeding van de schade die uit de niet-uitvoering van deze verbintenis voortvloeit. ( Wet van 29 maart 1962, art. 44, 48, 56, 57 en 62. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.