Hof van Cassatie: Arrest van 23 April 1970 (België)

Date :
23-04-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700423-2
Role number :

Summary :

Om het rechtskarakter vast te stellen van een huurcontract betreffende een goed dat gedeeltelijk voor een landbouwexploitatie en gedeeltelijk voor een ander gebruik dient moet de rechter nagaan wat het hoofdelement van de huur is. ( Burg. Wetb., art. 1711, 1778bis, 1778ter en 1778quinquies. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.