Hof van Cassatie: Arrest van 23 Februari 1976 (België)

Date :
23-02-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760223-6
Role number :

Summary :

Tegenstrijdig is de beslissing van een correctionele rechtbank die, rechtdoende op het hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank, erop wijst dat de door de beklaagde begane fout niet is gestraft naar verhouding van de zwaarte ervan, alleen het hoger beroep van de procureur des Konings gegrond verklaart het bestreden vonnis bij eenparigheid wijzigt en vervolgens het bedrag van de geldboete en de duur van de vervangende gevangenisstraf, welke door de eerste rechter werden uitgesproken, vermindert (1). ( Art. 97 Grondwet. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.