Hof van Cassatie: Arrest van 23 Oktober 1967 (België)

Date :
23-10-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671023-9
Role number :

Summary :

Artikel 19, lid 4, van de gecoördineerde wetten op de vergoeding van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, naar luid waarvan de schadevergoeding niet samengevoegd wordt met de forfaitaire vergoedingen, verbiedt voor dezelfde schade of voor een gedeelte ervan schadevergoeding volgens het gemene recht samen toe te kennen met de bij bedoelde wetten voorgeschreven forfaitaire vergoedingen; uit de samenvoeging van de onderscheiden bepalingen van hetzelfde artikel volgt dat ingeval een ongeval uitsluitend aan een derde te wijten is, het slachtoffer of zijn rechthebbenden nooit meer dan het hoogste van de twee bedragen kunnen verkrijgen die hun hetzij in de wettelijke regeling van de forfaitaire schadevergoeding hetzij in de gemeenrechtelijke regeling ter vergoeding van dezelfde schade kunnen worden toegekend.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.