Hof van Cassatie: Arrest van 23 September 1969 (België)

Date :
23-09-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690923-2
Role number :

Summary :

Daar de aanslagen, die over vroegere dienstjaren dan het dienstjaar 1963, met inbegrip van de navorderingen van rechten over deze dienstjaren, gevestigd of te vestigen zijn ten laste van de belastingplichtigen die met ingang van het dienstjaar 1963 onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting waarvan sprake in het Wetboek van de inkomstenbelastingen, krachtens artikel 88, alinéa 4, 1°, van de wet van 20 november 1962 beheerst worden door de bepalingen van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, is artikel 52 van bedoelde wetten, ten aanzien van de aftrek, met name van de reeds belaste elementen, ook van toepassing op deze aanslagen; hieruit volgt dat de reeds belaste inkomsten bedoeld bij dit artikel 52 van de inkomsten, welke beheerst blijven door deze gecoördineerde wetten, moeten worden afgetrokken zoals dit is bepaald bij alinéa 6 van bedoelde wetsbepaling, zelfs al beslist de algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap pas op een latere datum dan die van de opheffing van artikel 52, welk bedrag der inkomsten van de vennootschap in de reserve zal gestort worden en welk bedrag aan de aandeelhouders zal uitgekeerd worden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.