Hof van Cassatie: Arrest van 24 December 1973 (België)

Date :
24-12-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731224-7
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk in strafzaken is de memorie die door de eiser, tot staving van de voorziening, minder dan acht dagen voor de terechtzitting ter griffie van het Hof is neergelegd. ( Art. 421bis, lid 1 Sv. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.