Hof van Cassatie: Arrest van 24 Januari 1995 (België). RG P927292N

Date :
24-01-1995
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950124-9
Role number :
P927292N

Summary :

De marginale toetsing waartoe het Hof gehouden is betekent niet dat het zich in de plaats vermag te stellen van de feitenrechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of van de strafmaat.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1992 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen ;
Gelet op eisers memorie, waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt ;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel de appelrechters onredelijkheid verwijt omdat zij bij de strafbepaling enkel rekening houden met de hoegrootheid van het passief, de benadeling van de schuldeisers en de onttrokken activa, zonder enig onderzoek naar het aandeel of de persoonlijke betrokkenheid van eiser, hetgeen volgens hem enkel zou kunnen door de aanstelling van een deskundige ;
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat de feiten, zoals in de
tenlasteleggingen omschreven, ten laste van eiser bewezen zijn, en in hun motivering de persoonlijke gedragingen van eiser met betrekking tot het faillissement nader toelichten, zonder dat het hen noodzakelijk voorkomt daartoe een deskundige aan te stellen; dat zij zodoende zowel de schuld als het persoonlijk aandeel van eiser bij de verduistering van activa, de hoegrootheid van het passief en de benadeling van de schuldeisers vaststellen;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist ;
Overwegende dat de appelrechters voor het overige, met hun considerans dat een gepaste straf wordt opgelegd "rekening houdend, enerzijds, met de ernst van de feiten, de financiële put, de benadeling van de schuldeisers, het onttrekken van het actief ten eigen bate, de oprichting van een nieuwe firma met hetzelfde maatschappelijk doel vlak voor het neerleggen van de boeken doch, anderzijds, ook met het feit dat (eiser) in het verleden nog niet veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten", naar eis van recht de redenen vermelden waarom zij dergelijke straffen en maatregelen uitspreken, terwijl zij bovendien de strafmaat voor elke uitgesproken straf of maatregel rechtvaardigen ;
Overwegende dat de marginale toetsing waartoe het Hof gehouden is, niet betekent dat het zich in de plaats vermag te stellen van de feitenrechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of van de strafmaat;
Dat het middel niet kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door de verweerders tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.