Hof van Cassatie: Arrest van 24 Oktober 1969 (België)

Date :
24-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691024-1
Role number :

Summary :

Het met alle wettelijke middelen geleverd bewijs door de van goederen gescheiden vrouw van een gefailleerde tegen het vermoeden van artikel 555 faillissementswet dat een door haar, tijdens het huwelijk gekocht onroerend goed verworven is met geld dat afkomstig was van de door haar gedreven handel, is onontvankelijk wanneer de akte van aankoop niet de door artikel 226 septies, 5, derde lid, W.B., overgeschreven verklaring bevat dat zij het goed aankocht met behulp van voorbehouden goederen en om als belegging te dienen. Vermits artikel 226 septies paragraaf 5, derde lid B.W. geen onderscheid maakt naargelang het huwelijkskontrakt, mag de van goederen gescheiden vrouw de herkomst en de omvang van haar voorbehouden goederen enkel dan bewijzen door alle wettelijke middelen, behalve door algemene bekendheid, wanneer de akte van aankoop bovenvermelde verklaring bevat.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.