Hof van Cassatie: Arrest van 25 April 1979 (België)

Date :
25-04-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790425-11
Role number :

Summary :

Het onderzoek van de vervolgingen die ten laste van minderjarigen van meer dan zestien jaar en minder dan volle achttien jaar voor de krachtens het gemeen recht bevoegde gerechten zijn ingesteld in de gevallen bij art. 36 bis Jeugdbeschermingswet bepaald, onder meer in geval van overtreding van de wetten en verordeningen betreffende de politie over het wegverkeer, heeft plaats in raadkamer; deze rechtspleging mag niet worden uitgebreid tot andere personen die tegelijkertijd voor datzelfde gerecht worden vervolgd, ook al zijn de laatstgenoemden en de minderjarigen bij hetzelfde exploot gedagvaard <1>. (Art. 96 Gw.; art. 36bis Jeugdbeschermingswet 8 april 1965, gew. bij wet 9 mei 1972.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.