Hof van Cassatie: Arrest van 25 Mei 1984 (België). RG 3932

Date :
25-05-1984
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840525-1
Role number :
3932

Summary :

Wanneer de rechter vaststelt dat de lijst van beheerders van een vereniging zonder winstoogmerk in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt zonder vermelding van hun beroep, maar dat, behalve voor een enkele beheerder, hun beroep is vermeld bij de bekendmaking van de akte van oprichting van de vereniging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, beslist hij wettig dat de vereniging t.a.v. derden rechtspersoonlijkheid bezit, overeenkomstig de artt. 3 en 26 van de wet van 27 juni 1921, als hij beslist dat de vastgestelde nalatigheid niet belet dat derden de hoedanigheid van beheerder van de betrokkenen kunnen nagaan.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.