Hof van Cassatie: Arrest van 25 November 1994 (België). RG D930019N

Date :
25-11-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19941125-9
Role number :
D930019N

Summary :

Noch art. 23 Architectenwet 26 juni 1963, noch art. 6.1 E.V.R.M., noch het recht van verdediging staan eraan in de weg dat het bureau van de provinciale raad, belast met een voorafgaand onderzoek, een architect oproept zonder opgave van de reden van die oproeping.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF,
Gelet op de bestreden beslissing, op 26 mei 1993 gewezen door de Raad van Beroep van de Orde van architecten, met het Nederlands als voertaal;
Over het tweede middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bureau in de regel een architect kan oproepen zonder de reden hiervan vooraf mede te delen;
Dat het enkele feit dat een oproeping, door het bureau belast met het voorafgaande onderzoek, wordt gedaan zonder een opgave van de reden, niet in strijd is met de in het onderdeel aangewezen verdragsbepaling en algemeen rechtsbeginsel;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.